Sprawy o zapłatę jak się wydaje są najczęściej z występujących rodzajów postepowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one wykonania zobowiązań, przykładowo z tytułu sprzedaży bądź wykonania usługi. Posiadając wymagalną wierzytelność, która nie została zaspokojona przez dłużnika, oraz kiedy wezwanie do zapłaty nie przynoszą jakiegokolwiek rezultatu, często jedynym i właściwym rozwiązaniem staje się złożenie powództwa do sądu. Niezależnie od rodzaju procedury, wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika wezwania do zapłaty. W treści tego dokumentu konieczne jest precyzyjne oznaczenie żądanej kwoty, tytułu z jakiego ona wynika, a ponadto wskazanie ostatecznego terminu zapłaty. Adwokat zapewnia kompleksową obsługę zarówno na etapie postępowania przedsądowego (wezwania do zapłaty), przy sporządzaniu pozwu, dalszych pism procesowych, jak i osobistą obecność podczas na sali rozpraw. Powszechną formą dochodzenia wierzytelności jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty. Sąd wydając taki nakaz nie bada prawidłowości przedstawionych przez powoda (wnoszącego pozew wierzyciela) dowodów, a jedynie czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne. Następnie taki nakaz doręczany jest pozwanemu (dłużnikowi). W zależności czy nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym czy upominawczym przysługują pozwanemu różne formy obrony swoich praw. I tak w przypadku otrzymania nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym pozwany ma prawo wnieść zarzuty, a w przypadku nakazu wydanego w postępowaniu upominawczym sprzeciw. Obowiązkiem sądu jest poinformowanie strony o przysługujących jej prawach odwołania się od otrzymanego nakazu, jednak ogólną zasadą jest, iż od dnia otrzymania takiego nakazu (jego odbioru od listonosza lub placówki pocztowej) przysługuje 2 tygodniowy termin do podjęcia działań, jeśli pozwany nie zgadza się z treścią nakazu. W takim przypadku należy wnieść sprzeciw (zarzuty) wskazując wszystkie dowody i okoliczności przeczące twierdzeniom powoda (strony przeciwnej). W przypadku gdy zostaną dochowane terminy i warunki formalne wniesienia sprzeciwu (zarzutów) sąd rozpoznaje sprawę na zasadach ogólnych, wyznaczając termin rozprawy i wzywając strony do osobistego stawiennictwa w sądzie. Od powyższego nakazu zapłaty należy odróżnić nakaz zapłaty doręczany przez e-sąd, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. W przypadku otrzymania nakazu z tego Sądu celem odwołania się od niego należy wnieść krótki sprzeciw wskazujący, iż pozwany nie zgadza się z wydanym orzeczeniem oraz przedstawić zarzuty wobec zgłoszonego żądania zapłaty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem w spór. Zachowanie terminów do wniesienia sprzeciwu spowoduje, że e-sąd przekaże sprawę właściwemu sądowi rejonowemu, gdzie sprawa będzie biegła według normalnego trybu. Należy podkreślić, że brak podjęcia odpowiednich działań w celu zaskarżenia orzeczenia sądu w postaci nakazu zapłaty spowoduje jego uprawomocnienie i otworzy wierzycielowi drogę do egzekucji kwoty za pośrednictwem komornika. To co charakteryzuje nakaz zapłaty to to, że dotyczy on zazwyczaj spraw, których źródłem zobowiązania jest umowa bądź faktura, ale nie ma w tym przedmiocie zasady i decyzje w tej kwestii podejmuje sąd. W sprawach bardziej skomplikowanych sąd wydaje decyzję w postaci wyroku po przeprowadzeniu rozprawy. Ważne jest to, że brak stawienia się na rozprawę może spowodować wydanie rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie wskazań zawartych w pozwie. Udział w postępowaniu cywilny jest dobrowolny, a brak stawiennictwa na rozprawę, spowoduje, że sąd wyda wyrok w sprawie bez Twojego w niej udziału.  W takiej sytuacji mamy do czynienia z wyrokiem zaocznym, który w przypadku braku podjęcia kroków prawnych i złożenia sprzeciwu spowoduje, że orzeczenie się uprawomocni. Dlatego w tej sytuacji bardzo ważne jest sporządzenie odpowiedniego skonstruowanego fachowego pisma procesowego, najlepiej korzystając z pomocy adwokata, który zadba, aby znalazły się tam wszystkie niezbędne elementy. Jeżeli należy mieć na uwadze, że właściwym momentem na zgłoszenie dowodów w sprawie jest otrzymanie pozwu bowiem późniejsze ich zgłoszenie może okazać się nieskuteczne.  

Może Cię to zainteresować...

Uwielbiam dzielić się wiedzą. Przygotowałam serię artykułów, które mogą Cię zainteresować.