Prawo spadowe zajmuje się uregulowaniem sytuacji po śmierci osoby. Po pierwsze w jego toku ustalane jest kto jest uprawniony do dziedziczenia i podmioty, które nabędą spadek po zmarłym. W tym etapie rola adwokata sprowadza się do uzyskania formalnych dokumentów poświadczających prawo do spadku w celu uzyskania z sądu postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku lub poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Adwokat prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub współpracuje z kancelarią notarialną celem uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Po drugie, prawo spadkowe reguluje sposób dokonania podziału majątku pozostałego po zmarłym. Adwokat wspomaga proces podziału majątku spadkowego i w zależności od potrzeb uczestniczy w rozmowach pomiędzy spadkobiercami, sporządzeniu umowy o dział spadku w formie pisemnej w celu przedstawienia jej do akceptacji i zatwierdzenia do sądu. W sytuacji braku zgody pomiędzy spadkobiercami adwokat prowadzi często rozbudowane sprawy, w których zachodzi konieczność przesłuchania świadków, przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych bądź poszukiwania majątku spadkowego.  

Innymi pojęciami, które mogą pojawić się w toku sprawy spadkowej to testament, wydziedziczenie i zachowek. Testament to dokument sporządzony za życia przez spadkodawcę (zmarłego). Generalnie na jego podstawie dokonuje się zmiana w porządku dziedziczenia określonym przez ustawę to jest kodeksie cywilnym. Dalej, testament może mieć charakter negatywny, ograniczając się jedynie do kwestii wydziedziczenia, a więc wyłączenia danej osoby od dziedziczenia po niej. Często tego rodzaju sytuacje mają miejsce w przypadku zerwania relacji pomiędzy bliskimi bądź odmowy pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Warto jednak pamiętać, że podstawy wydziedziczenia są określone przez ustawę to jest kodeks cywilny i gdy nosimy się z zamiarem sporządzenia tego rodzaju dokumentu, należy pamiętać, aby w treści dokumenty znalazły się powody wydziedziczenia żądane przez prawo, bo tylko wtedy będzie ono skuteczne. Efektem wydziedziczenia jest pozbawienie osoby prawa do spadku, a więc majątku pozostałego po zmarłym. Gdy wydziedziczenia okaże się nieskuteczne osoba, której to dotyczy będzie uprawniona do części majątku spadkowego. Bardzo ważną kwestią jest właściwe sformułowanie zarzutów wobec osoby, którą chcemy wydziedziczyć. W tej sytuacji pomocny jest adwokat, który sformuje treść wydziedziczenia w sposób niebudzący wątpliwości, dla osoby której to dotyczy, ale też sądu który potem będzie sprawdzał, czy są to przesłanki wydziedziczenia przewidziane przez prawo. Wskazać należy, że wydziedziczenie może być kwestionowane przed sądem, dlatego tak ważne jest określenie jego treści w sposób nie do podważenia. I tu pojawia się kolejny przedmiot prawa spadkowego, zachowek. Pod tym pojęciem należy rozumień część majątku należną dzieciom, wnukom, prawnukom (czyli zstępnym), małżonkowi bądź rodzicom zmarłego w sytuacji, gdy nie otrzymali żadnego przysporzenia po nim. Może to mieć miejsce, gdy został sporządzony testament i uprawnione osoby najbliższe zostały pominięte, ale również wtedy, gdy przed śmiercią doszło do rozdysponowania całym majątkiem przez zmarłego, a w chwili obecnej spadek nie przedstawia żadnej wartości. Instytucja zachowku umożliwia sięgnięcie po część majątku, która przypadła innym osobom, zamiast uprawnionemu. Żądanie kierujemy, do spadkobierców testamentowych bądź osoby, które otrzymały darowizny znacznej wartości od zmarłego za jego życia. Roszczenie o zachowek rozpatruje sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Rozważając wystąpienie z pozwem o zachowek należy pamiętać, żeby dokonać tego w terminie pięciu lat od śmierci spadkodawcy bądź ogłoszenia jego testamentu, jeśli był sporządzony. Po tym terminie roszczenie nie będzie uwzględnione przez sąd. Czeka Cię batalia o zachowek? Zostałeś pozwany w sprawie o zachowek, a uważasz, że osobie, która występuje o zapłatę ona się nie należy z uwagi na otrzymaną za życia zmarłego darowiznę.

Czy też Jesteś osobą uprawnioną do zachowku i potrzebujesz pomocy w wyliczeniu należnej Ci części majątku spadkowego? Nie czekaj i skontaktuj się ze mną.  

Może Cię to zainteresować...

Uwielbiam dzielić się wiedzą. Przygotowałam serię artykułów, które mogą Cię zainteresować.