Podstawowym aktem prawnym z dziedziny prawa pracy jest kodeks pracy. Kodeks pracy nie reguluje stosunków prawnych innych aniżeli stosunek pracy. Praca zarobkowa świadczona na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia, umowa o dzieło, agencyjna nie wchodzi w zakres pojęcia sprawy pracowniczej.  

W sprawach pracowniczych mogą wystąpić spory związane z finansami w ramach stosunku pracy, takie jak spory o wynagrodzenie za pracę czy też ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Dalej, wskazać należy na spory dotyczące stosunku pracy, takie jak ustalenie stosunku pracy czy też sposób rozwiązania stosunku pracy, w szczególności zwolnienie dyscyplinarne oraz spory o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy.  

W ramach spraw z zakresu prawa pracy najczęściej prowadzę procesy dotyczące bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia stosunku pracy oraz spory o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy. Ta trójca spraw wymaga kombinacji wiedzy, współpracy i zaangażowania po obu stronach, tak Klienta, jak i adwokata.  

W pierwszym typie spraw, podczas pierwszego spotkania adwokata z Klientem ocenie poddawana jest podstawa zwolnienia pod kątem ustalenia bezzasadności wypowiedzenia. Ma ona miejsce wówczas, gdy przyczyna wypowiedzenia jest pozorna, nieprawdziwa, skrywająca inną, rzeczywistą, ale nieujawnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy. I tak, wskazanie choćby jako przyczyny wypowiedzenia „niespełnienia oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem”, bez konkretyzacji, o jakie oczekiwania chodziło, nie może być uznane za podanie konkretnej i rzeczywistej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy o pracę uważane jest za konkretne, a więc uzasadnione, gdy sąd pracy stwierdzi, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, że wskazane przez pracodawcę fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby lub zachowania pracownika w procesie świadczenia pracownika wywarły wpływ na decyzję pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. Podczas porady prawnej adwokat potrafi ocenić zasadność roszczenia wobec byłego pracodawcę i szanse na wygranie procesu. Kolejno sporządzana jest lista dowodów do przeprowadzenia podczas rozprawy oraz przedstawiany jest Klientowi  przebieg postępowania – przewidywana ilość rozpraw, rodzaje dowodów: z dokumentu, z zeznań świadków czy też opinii biegłego. W ramach tego pierwszego postępowania przed Sądem Pracy, zgodnie z życzeniem Klienta i posiadanym materiałem dowodowym, jest możliwość wystąpienia do Sadu Pracy o uznanie wypowiedzenie za bezskuteczne, przywrócenia do pracy lub odszkodowania.  

Dalej należy wskazać, że bardzo często pracodawcy nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec pracowników w postaci zawarcia umowy o pracę wraz z rozpoczęciem jej świadczenia. Mają miejsce także sytuacje, że pracodawcy kierują się własnym dobrem przedstawiają do podpisania pracownikowi umowę zlecenia podczas gdy, charakter wykonywanej pracy i jej elementy przemawiają za uznaniem, że mamy do czynienia z umową o pracę. 

Ocena czy świadczymy pracę na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia polega na porównaniu cech istniejącej relacji na linii pracownik – pracodawca i zadania sobie kilku pytań, które umożliwią nam identyfikację charakteru pracy. Nałożenie na Nas obowiązku wykonywania poleceń pracodawcy, ścisłe określenie miejsca i czasu wykonywania pracy powoduje, że bliżej nam do umowy o pracę. Tam zaś, gdzie brak prawa do urlopy, istnieje możliwość zastąpienia naszej pracy przez osoby trzecie, a okres wypowiedzenia jest bardzo krótki, może skłaniać nas do przekonania, że zawartą umową jest umową o charakterze cywilnym.  

Ostatnim zagadnieniem o największej liczbie sporów jakie trafiają na wokandę są sprawy w przedmiocie ustalenia wypadku przy pracy. Nasz pracodawca oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznym mogą kwestionować, że zdarzenie z Naszym udziałem w miejscu pracy ma charakter wypadku. Przebieg zdarzeń jest różny. Jeden lub oba te podmioty, mogą podważać okoliczności tego rodzaju zdarzenia.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych często kwestionuje ustalenia zespołu powypadkowego w miejscu pracy, choć formalnie nie ma ku temu podstaw. Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy należy tylko i wyłącznie do pracodawcy, choć niewątpliwie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać decyzję odmawiającą wypłaty konkretnego świadczenia. Decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można zaskarżyć do sądu, a nawet trzeba. Pomoc adwokata w takiej sytuacji jest nieoceniona. Przede wszystkim adwokat zna aktualny pogląd sądów pracy oceniających spór i jest w stanie dokonać oceny zasadności roszczenia z tytułu wypadku przy pracy i przedstawić w sądzie dowody, którym przeprowadzenie doprowadzi do wygranego procesu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zazwyczaj kwestionuje jedną z przesłanek o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym pracowników z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Elementami obligatoryjnymi uznania zdarzenia za wypadek przy pracy są nagłość zdarzenia, wywołanie zdarzenia przyczyną zewnętrzną, skutek powodujący uraz lub śmierć oraz pozostawanie w związku z wykonywaną pracą. Sama nagłość charakteryzuje się zaskoczeniem pracownika, jest czymś nieprzewidywalnym, nieoczekiwanym, raptownym. Powyższa cecha musi dotyczyć samego zdarzenia, a nie skutku pod postacią urazu lub śmierci. Zdarzenie spełniające kryterium „nagłości” musi zostać wywołane przyczyną zewnętrzną, co oznacza, że nie może pochodzić z organizmu pracownika dotkniętego zdarzeniem. Przyczyna ta winna być jednocześnie źródłem urazu lub śmierci pracownika. Ustawa nie wymaga jednak, aby źródłem urazu lub śmierci była tylko i wyłącznie jedna przyczyna. Oznacza to, iż w grę mogą wchodzić tzw. przyczyny złożone, gdy czynnik zewnętrzny pokrywa się z czynnikami już istniejącymi w organizmie pracownika. Ponadto w orzecznictwie przyjęty jest pogląd, iż zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego zdolny – w istniejących warunkach – do wywołania szkodliwych skutków, w tym także pogorszenia stanu zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym. Sąd Pracy mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy roszczenie jako znajdujące odzwierciedlenie w materiale dowodowym uwzględnia. Należy jednak mieć na uwadze, że to pracownik zgłaszający roszczenie do sądu nie może zachowywać się biernie, oczekując na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Pracownik występujący w sprawie jako powód jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające, że zdarzenie z jego udziałem było wypadkiem przy pracy. Podczas porady prawnej Adwokat prezentuje rozwiązania z praktyki sądowej dostosowane do indywidualnej sytuacji pracownika, wskazuje kroki jakie należy podjąć w toku postępowania sądowego, dzięki którym oczekiwany przez Nas efekt nastąpi.   

Może Cię to zainteresować...

Uwielbiam dzielić się wiedzą. Przygotowałam serię artykułów, które mogą Cię zainteresować.