Podstawowym dokumentem regulującym stosunki prawne w rodzinie jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawodawca poprzez kształt przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego zapragnął stworzyć wzór zachowań i postaw pożądanych, a zarazem chronić podmioty prawa rodzinnego. Każda komórka rodziny opiera się na określonych zasadach i w momencie, gdy dochodzi do ich naruszenia możemy dokonać uregulowania stosunków rodzinnych za pośrednictwem sądu. Typowymi zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego które trafiają na wokandę sądową są:

  • rozdzielność majątkowa,
  • zaspokajania potrzeb rodziny,
  • alimenty,
  • kontakty z dzieckiem,
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • przysposobienie dziecka żony bądź męża,
  • rozwód.

I tak wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska, co oznacza, że od tego momentu ich majątki funkcjonują jako jeden i wszystko co od tej pory zarobią czy zakupią jest wspólne, a nie przynależy do jednej osoby. Ten stan rzeczy może się zmienić w każdym czasie. Już na początku małżeństwa strony mogą podjąć decyzję o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej podpisując u notariusza akt notarialny w tym przedmiocie. Na dalszym etapie związku jest również możliwe wyłączenie wspólności majątkowej małżeńskiej. Może to nastąpić na podstawie zgodnej woli stron i sporządzenia odpowiedniej treści aktu u notariusza. W braku zgody obu stron, w tym przedmiocie decyzję podejmie sąd, który po rozważeniu zaistniałej sytuacji, wyda rozstrzygnięcie uwzględniające bądź oddalające nasz wniosek. Jak przykładowe sytuacje, kiedy sąd może orzec o rozdzielności majątkowej to: separacja faktyczna pomiędzy małżonkami, a więc zamieszkiwanie stron w dwóch różnych miejscach i prowadzenie oddzielnych gospodarstw. Dalej może wskazać na sytuacje, kiedy jeden z małżonków marnotrawi majątek wspólny z uwagi na nałóg, hazard, konsumpcyjny tryb życia. Rozdzielność majątkowa jest istotna również w sytuacji rozstania małżonków i utraty ze sobą kontaktu. Zauważyć bowiem należy, że druga osoba może bez naszej wiedzy zaciągnąć kredyt i będzie to nasz wspólny dług, bo dopóki wspólność majątkowa trwa dotąd wspólnie odpowiadamy za zobowiązania. Kolejną istotnym tematem z zakresu prawa rodzinnego są alimenty. Jeśli istnieje zgoda co do obowiązku alimentacyjnego i jest on realizowany dobrowolnie nie ma potrzeby występowania do sądu w tej kwestii. Brak świadczenia w tym przedmiocie, będzie powodowało konieczność wystąpienia na drogę sądową z pozwem o zapłatę alimentów do sądu rodzinnego. Osoba występująca z żądaniem jest zobowiązana obok określenia wysokości oczekiwanych alimentów również wskazania podstawy do ich obliczenia, w tym wysokości miesięcznych wydatków na dziecko. Należy zaznaczyć, że gdy osobą uprawnioną do alimentów jest dziecko rodzic nie jest uprawniony do zrzeczenia się ich w imieniu dziecka i tak choćby w sprawie o rozwód, strony muszą uregulować tą kwestię, bo tak mówi przepis prawa. Dalej oprócz alimentów na rzecz dziecka, mamy do czynienia z alimentami na rzecz małżonka oraz innego członka rodziny. Pierwsze z świadczeń poprawnie nazywane jest określane jako zaspokajanie potrzeb rodziny zazwyczaj ma sytuację, gdy jeden z małżonków ogranicza dostęp drugiemu do zasobów majątkowych lub finansowych. Drugi przypadek świadczeń obciąża krewnych, a dotyczy gównie świadczeń dzieci wobec rodziców znajdujących się w niedostatku. Najogólniej biorąc w niedostatku jest ten kto, nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb i jest to stan niezależny od osoby ubiegającej się alimenty. Rola adwokata w sprawie o alimenty polega w pierwszej kolejności na właściwych przedstawieniu i udowodnieniu uzasadnionych potrzeb uprawnionego, w dalszej kolejności niewypełnianie przez zobowiązanego obowiązku alimentacyjnego, za pomocą równego rodzaju środków dowodowych takich jak dokumenty, świadkowie, zapisy wiadomości tekstowych.  

Ustalenie kontaktów z dzieckiem ma miejsce zazwyczaj w sytuacji orzeczenia rozwodu przez sąd jednak należy zaznaczyć, że kwestia ta jest elementem dodatkowym. Na zgodny wniosek stron sąd w sprawie rozwodowej nie będzie wydał w tym przedmiocie rozstrzygnięcia. Praktyka jednak pokazuje, że brak uregulowania kontaktów rodzica, który nie zamieszkuje z dzieckiem powoduje konieczność założenia w tej kwestii sprawy przed sądem. Określenie terminów spotkań w wyroku rozwodowym powoduje, że nie ma na przyszłość powodów do konfliktu pomiędzy rodzicami, ani konieczności kontaktowania się w tej kwestii ze sobą, albowiem są one realizowane według ustalonego przez sąd harmonogramu. Inną rzeczą jest to, że w przypadku braku wypracowania przez rodziców wspólnego stanowiska w przedmiocie spotkań z dzieckiem, sąd dopuści dowód z opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, którzy po przeprowadzeniu badania z udziałem rodziców i dziecka przedstawią do sądu proponowany przez nich kształt kontaktów. Lepsze wyjście stanowi wypracowanie wspólnie przez rodziców porozumienia co do kontaktów niż sytuacja narzucenia ich przez osobę z zewnątrz. Ustalając kontakty należy mieć na uwadze to, że w każdej chwili możemy dokonać zmiany ich kształtu i nie są one ustalane na zawsze, wraz ze wzrostem dziecka i większej jego samodzielności będą one miały inny kształt. Do pozbawienie władzy rodzicielskiej dochodzi w sytuacji zaniedbania obowiązku rodzica wobec dziecka, zaś w praktyce dotyczy tych relacji, które zostały zerwane i nie są realizowane chociażby przez obowiązek alimentacyjny. Przysposobienie dziecka żony bądź męża jest możliwe i w skrócie oznacza uznanie obcego dziecka za swoje.  Przysposobienie wywiera wpływ na władzę rodzicielską biologicznego ojca bądź matki – ustaje ona, ustaje również obowiązek alimentacyjny. Sąd uwzględni wniosek, gdy zaistnieją sytuacje typu: rażące zaniedbanie obowiązków rodzicielskich wobec dziecka, długoletni brak kontaktu z dzieckiem, brak więzi między rodzicem a potomkiem.  

Decyzja o zakończeniu małżeństwa często bywa bardzo trudna. Niektóre z małżeństw decydują wtedy, nawet gdy wina za rozpad małżeństwa jest ewidentnie po jednej ze stron, na rozwód bez orzekania o winie. Takie działanie sprawi, że zdecydowanie szybciej niż w przypadku orzeczenia o winie, kończą małżeństwo i mogą rozpocząć nowy etap w życiu. Zazwyczaj dochodzi do tego na pierwszej rozprawie. Warunkiem uzyskania rozwodu za porozumieniem stron jest przede wszystkim całkowite i trwałe ustanie więzi pomiędzy małżonkami. Nosząc się z zamiarem założenia sprawy o rozwód zasadna jest konsultacja z adwokatem celem ustalenia zaistnienia czy w przypadku danego związku mamy do czynienia ze spełnieniem przesłanek warunkujących uzyskanie rozwodu. Zważyć należy, że zamieszkując pod wspólnym dachem ciężka jest sytuacja, w której można mówić o  trwałości rozpadu związku, bo sytuację to wyklucza choćby wspólne spożywanie posiłków. W przypadku gdy zależy nam na orzeczeniu winy drugiej strony związku przez sąd, musimy mieć świadomość konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego. Twierdzenia Nasze w sytuacji kwestionowania ich przez drugą stronę sporu nie stanowią dowodu w sprawie. Konieczne jest przedstawienie dowodu z innego źródła takich jak świadkowie, dokumenty, zdjęcia, treści wiadomości, pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności przez detektywa. Gdy mamy do czynienia z rozwodem pojawia się pytanie: rozwód samemu czy z adwokatem? Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, jest to pierwsze z pytań, które przychodzi nam do głowy. W sprawie o rozwód możesz występować bez profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat. Kiedy występujesz samodzielnie jako strona w sprawie o rozwód musisz stosować się do wymogów formalnych określonych w przepisach procedury cywilnej. Oznacza to, że Twoje pisma, wypowiedzi do Sądu, pytania zadawane świadkom muszą spełniać wymogi prawa. Co więcej na Sali możesz zabierać głos, tylko w sytuacjach przewidzianych przez przepisy procedury cywilnej i w określonym terminie, a niezastosowanie się do tych wymagań może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Wybór osoby do pomocy w sprawie nie wydaje się konieczny, jeśli z partnerem wypracowaliście wspólnie rozwiązania, które przedstawicie podczas rozprawy rozwodowej, a Ty nie masz problemów ze zrozumieniem języka urzędowego, publicznymi wystąpieniami oraz panowaniem nad emocjami i stresem. Nad pomocą adwokata w sprawie warto pomyśleć, gdy druga strona korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a Ty zdecydowałeś się na udowodnienie drugiej stronie winy w rozpadzie małżeństwa oraz gdy w sprawie pojawia się kwestia sporna w postaci opieki nad dziećmi.  W powyższych sytuacjach skorzystanie z pomocy adwokata to właściwe rozwiązanie.  

Rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym w dużej mierze kształtują przyszłość byłych małżonków i ich potomstwa na wiele lat i o tym należy pamiętać.  

Może Cię to zainteresować...

Uwielbiam dzielić się wiedzą. Przygotowałam serię artykułów, które mogą Cię zainteresować.