Problem podwójnej polisy OC

Czas czytania: 8 minut

W pierwszym momencie, gdy dowiadujemy się, że zamiast jednej polisy OC posiadamy dwie uznajemy to za nieporozumienie. Jednak jest to możliwe. Najczęściej następuje to, gdy podpisujemy umowę z innym towarzystwem, zapominając o wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC. Przyczyniają się do tego same firmy ubezpieczeniowe, które nie przypominają o konieczności zakończenia dotychczasowej umowy. 

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, nie popadaj w panikę. Poniżej wyjaśniam, kiedy powstaje podwójne ubezpieczenie OC oraz jak rozwiązać zaistniały problem.

Najważniejsza uwaga to taka, że każda całoroczna umowa OC odnawia się automatycznie. Jeśli jej nie wypowiemy, to może trwać niemal w nieskończoność. Dlatego jeśli chcesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego, musisz ją wypowiedzieć. 

Jak to zrobić skutecznie?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1152 tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który  umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie ust. 2 artykułu 28 w razie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

Co oznacza powiadomienie na piśmie na jeden dzień przed ?

Tego rodzaju zwrot nakłada obowiązek złożenia do zakładu ubezpieczeń oświadczenia o braku chęci kontynuowania umowy. 

Jak należy tego dokonać ?

Możemy oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy wysłać listem poleconym. Decydujące znaczenie ma dotrzymanie terminu. Oznacza to wysłanie pisma na jeden dzień przed upływem terminu na który umowa ubezpieczenia została zawarta. 

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, w tym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495). 

Dzięki temu zapisowi wysłane listem poleconym oświadczenie o wypowiedzeniu ma skutek już z datą jego nadania, nie zaś jak to jest zazwyczaj przy składaniu oświadczeń woli zgodnie z kodeksem cywilnym, to jest z momentem otrzymania przesyłki przez adresata. 

Za skuteczną formę nadania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC uznaje się również drogę mailową. Następuje to pod warunkiem, że korespondencja do zakładu ubezpieczeń będzie miała formę oświadczenia opatrzonego datą i własnoręcznym podpisem oraz zostanie skierowane w dniu poprzedzającym upływ terminu na który umowa ubezpieczenia z tą spółką została zawarta. Polecam lekturę orzeczenia Sądu Rejonowego w Gdyni Wydziału I Cywilnego sygn. akt I1 C 805/16 w którym Sąd potwierdził możliwość złożenia w ten sposób wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. 

O czym należy jeszcze pamiętać ?

Zaniechania zakładu ubezpieczeń nie da się interpretować na swoją korzyść. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 b omawianej ustawy, nie później niż na 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji  o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. 

Praktyka pokazuje, że zakłady ubezpieczeń często zaniechają wysłania tego rodzaju informacji. Informacja ta powinna zawierać propozycję wysokości składki ubezpieczeniowej opartej na aktualnej taryfie składek oraz pouczenie, że składka może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji ujawnią się okoliczności mające wpływ na wysokość składki (przy czym ubezpieczyciel musi także w tej informacji wymienić te okoliczności). Ubezpieczyciel ma również przypomnieć swojemu kontrahentowi o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia ze wskazaniem w jakiej formie, w jaki sposób oraz w jaki terminie można to uczynić. 

Co gdy zakład ubezpieczeń nie wyśle informacji i nie wystawi polisy?

Istnieje możliwość, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową przez ubezpieczyciela dojdzie do oddalenia powództwo o zapłatę. Tak uczynił Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2019 roku sygn. akt III Ca 931/19 uznając, że skoro zakład ubezpieczeń sam nie wywiązał się z obowiązków wynikających z umowy zawartej z klientem i przyczynił się do powstania skutku z art. 28 ust. 1 analizowanej ustawy, nie może skutecznie żądać od klienta zapłaty. W spornym okresie był on bowiem związany umową ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń, a zatem wywiązał się z ustawowego obowiązku ubezpieczenia OC, przy czym brak jest podstaw do przyjęcia, by w tym czasie spowodował jakąkolwiek szkodę, skutkującą odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, ochrona którą zatem świadczyć miał zakład ubezpieczeń była czysto formalna. 

Jednak co do zasady …

Jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. Jednakże jeżeli się nie wypowie, tej wznowionej umowy ubezpieczenia, jest się obowiązanym zapłacić składkę, zarówno od umowy wznowionej, jak i od umowy zawartej u innego ubezpieczyciela. Dlatego istotnym jest, żeby wypowiedzieć umowę jak najszybciej. Tak czytamy w Wyroku Sądu Rejonowego w Oleśnie I Wydział Cywilny z dnia 24 kwietnia 2018 roku sygn. akt I C 556/17.