Auto z wadami – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Czas czytania: 3 minuty

(miejscowość), (data) 

(dane adresata) 

                                                                                   (dane nadawcy) 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY wraz z wezwaniem do zapłaty 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży samochodu marki (…) rok produkcji (…) nr VIN (…) numer rejestracyjny (…) zawartej w dniu (…) w (miejscowość).

Podstawą niniejszego odstąpienia jest art. 560 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia wad, kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży. 

W związku z powyższym wskazuję, iż w dniu sprzedaży nie podano mi pełnej informacji na temat przedmiotu sprzedaży, to znaczy, że jest to auto powypadkowe. Podczas użytkowania auta dało się słyszeć stukanie wewnątrz pojazdu, które spowodowało, że dnia 2 sierpnia br. wykupiłem autoraport celem sprawdzenia czy auto brało udział w zdarzeniach drogowych.

Zgodnie z nim auto 1 lutego 2022 roku uległo poważnemu uszkodzeniu obejmującego przód, lewy przód, prawy przód, wnętrze, mechanikę, lewą stronę, prawą stronę. Okoliczność ta została przede mną zatajona. Nie byłbym zainteresowany zakupem auto po tak poważnych uszkodzeniu. Jest to wada istotna tego pojazdu, która uprawnia mnie do skorzystania z odstąpienia od niniejszej umowy. 

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o zapłatę na moją rzecz kwoty (…) (słownie) złotych w terminie 7 (siedmiu) dni na konto o numerze (…………………..) należące do mnie.

Informuję również, że nie korzystam z prawa zatrzymania pojazdu. Wnoszę również o wskazanie terminu i okoliczności, w których możliwe będzie dostarczenie pojazdu, na Państwa koszt, zgodnie z art. 561 2 kodeksu cywilnego. 

Niniejsze pismo proszę uznać za ostateczną próbę innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w rozumieniu art. 187 § 1 pkt. 3 kodeksu postępowania cywilnego. 

Może Cię też zainteresować...