Pieniądze na polisie ubezpieczeniowej a rozwód

Czas czytania: 4 minuty

Polisa na życie jest typową umową ubezpieczenia którą nabywamy najczęściej wówczas, gdy zakładamy rodzinę, pracujemy, wychowujemy dzieci. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie i swoje czyny, ale również za innych – za naszych bliskich. Kupując ubezpieczenie na życie najczęściej jako uposażonych wskazujemy współmałżonka oraz dzieci. Co się dzieje w sytuacji, gdy podejmiemy decyzję o rozwodzie? Czy polisa podlega podziałowi? Czy była żona lub mąż otrzyma świadczenie z polisy w razie naszej śmierci? Zapraszam do lektury.

Polisa na życie nie wchodzi w skład majątku do podziału. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma możliwości podzielenia się polisą po rozwodzie. Polisa należy do osoby, której ubezpieczenie daje ochronę (ubezpieczonego). Jest wyłącznie jego własnością, niezależnie od tego, czy została zawarta przed czy po ślubie. Niezależnie od tego, czy małżeństwo ma wspólnotę majątkową czy nie. Żeby nie być gołosłowną, odwołam się w tym względzie do orzeczenia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2014 roku sygn. akt II Ca 114/13 gdzie sąd wyjaśnił, co następuje: „Przyjmuje się, że polisy na życie nie wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków przede wszystkim z uwagi na imienne określenie beneficjenta. Wierzytelność wynikająca z takiej umowy może być dochodzona jedynie przez samego ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci przez osobę przez niego wskazaną (tj. uposażonego). W sytuacji, gdy w trakcie małżeństwa do polisy upoważniliśmy współmałżonka, po rozwodzie mamy możliwość dokonania zmiany osoby uposażonej, bez żadnych dla Nas konsekwencji. Jeżeli jednak tego nie dokonamy, na skutek zapomnienia, w przypadku Naszej śmierci do tej osoby trafią środki pieniężne pomimo tego, że strony się rozwiodły.

Podobnie zresztą jest w przypadku dziedziczenia. Polisa na życie nie wchodzi w skład masy spadkowej. Zgodnie z artykułem 831 § 1 kodeksu cywilnego, ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może zawrzeć również umowę na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

Dla kontrastu, aby zauważyć złożoność zagadnienia i nie generalizować, że każda z umów ubezpieczenia stanowi Nasz wyłączny przedmiot dyspozycji wskazać należy na ubezpieczenie na życie z funkcją kapitałową. Nie jest to typowa umowa ubezpieczenia na życie sensu stricto, ale umowa, której podstawowym celem jest gromadzenia oszczędności na fundusz kapitałowym. Środki te są inwestowane przez ubezpieczyciela w imieniu ubezpieczonego zazwyczaj w zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, z założeniem uzyskania zysku z takiej operacji. Środki z tego  rodzaju umowy są zaliczane do majątku wspólnego małżonków, zatem będą też podlegać podziałowi po rozwodzie.

Może Cię też zainteresować...